I. Mục đích, yêu cầu

          1. Mục đích

- Tuyển chọn được những người lao động đủ điều kiện theo quy định để tham dự kiểm tra chứng chỉ tiếng Hàn EPS-TOPIK và có cơ hội đi làm việc tại Hàn Quốc.

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc tạo việc làm cho người lao động, đồng thời góp phần vào việc tuyên truyền, vận động người lao động đi làm việc theo hợp đồng tại Hàn Quốc về nước đúng thời hạn.

- Xây dựng và phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Hàn Quốc nói chung và giữa ngành Lao động – thương binh và xã hội Việt Nam với Bộ Việc làm và lao động Hàn Quốc nói riêng.

2. Yêu cầu

- Thực hiện việc tiếp nhận đăng ký dự thi tiếng Hàn theo Chương trình EPS cho người lao động được đảm bảo, nghiêm túc, công khai, dân chủ, đúng đối tượng;

- Chống mọi biểu hiện tiêu cực, môi giới trung gian trong quá trình tiếp nhận đăng ký dự thi tiếng Hàn.

II. Nội dung

1.     Đối tượng đăng ký:

Căn cứ Công văn số 150/TTLĐNN-TCLĐ ngày 08/3/2023 của Trung tâm Lao động ngoài nước về việc phối hợp tổ chức tuyển chọn người lao động theo Chương trình EPS năm 2023.

2. Thời gian tiếp nhận đăng ký:

Từ ngày 20/3 đến ngày 24/3/2023 (05 ngày).

Thời gian tiếp nhận: 08h30 - 16h00 (nghỉ trưa 12h00 – 13h00).

3. Địa điểm đăng ký:

Hội trường Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Hưng Yên.

          (Số 303, Đường Nguyễn Văn Linh, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên).

III. Tổ chức thực hiện

1.     Phòng Lao động - Việc làm:

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị thực hiện kế hoạch triển khai tiếp nhận đăng ký dự thi tiếng Hàn theo Chương trình EPS cho người lao động;

- Xây dựng các văn bản triển khai nội dung tiếp nhận đăng ký;

- Phối hợp với Đài phát thanh và truyền hình tỉnh, Báo Hưng Yên để thông báo Kế hoạch triển khai tiếp nhận đăng ký cho người lao động;

- Nhận bàn giao: đơn đăng ký dự thi, con dấu, tài liệu kiểm tra sắc giác của Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRD) từ Trung tâm Lao động ngoài nước;

- Tư vấn, khuyến cáo người lao động tự kiểm tra, nếu đủ điều kiện theo quy định mới được đăng ký dự thi;

- Hướng dẫn người lao động làm các thủ tục đăng ký dự thi;

- Hướng dẫn và yêu cầu người lao động kê khai trung thực thông tin vào các văn bản sau: “Bản kê khai thông tin” theo mẫu (Phụ lục 4); “Bản cam kết” đối với người lao động về nước đúng hạn hợp đồng hoặc cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc tự nguyện về nước trong khoảng thời gian Chính phủ Hàn Quốc thực hiện chính sách miễn xử phạt đối với người nước ngoài cư trú bất hợp pháp tự nguyện trình diện để về nước (Phụ lục 6), và Đơn đăng ký dự thi theo hướng dẫn (Phụ lục 5);

- Thực hiện việc kiểm tra hồ sơ tiếp nhận đăng ký dự thi theo quy định.

- Trước 18h00 mỗi ngày, thông báo số lượng người lao động đã đăng ký dự thi (qua số điện thoại: 0243.7303.0199 máy lẻ 120) cho Trung tâm Lao động ngoài nước và Lãnh đạo Sở Lao động –TB&XH;

- Cuối ngày 24/3/2023, nhận danh sách người lao động đã đăng ký dự thi từ cán bộ của Trug tâm dịch vụ việc làm tỉnh Hưng Yên (bản điện tử theo mẫu Phụ lục 7) và danh sách Đơn dự thi không sử dụng (Phụ lục 8), sau đó gửi cho Trung tâm Lao động ngoài nước danh sách người lao động đăng ký dự thi vào hòm thư điện tử kiemtratienghan@gmail.com;

- Trong ngày 25/3/2023 chuyển toàn bộ Đơn đăng ký dự thi (đã phân loại theo ngành và xếp theo thứ tự tăng dần của số báo danh); Bản kê khai thông tin, con dấu, tài liệu kiểm tra sắc giác và danh sách người lao động đăng ký dự thi có xác nhận của Sở về Trung tâm Lao động ngoài nước;

- Ghi thông tin vào bản cam kết của tất cả cán bộ tiếp nhận đăng ký theo mẫu quy định (Phụ lục 10 kèm theo) và nộp cho Trung tâm Lao động ngoài nước.

- Tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đánh giá năng lực của người lao động đã đạt yêu cầu qua kỳ thi tiếng hàn – vòng 1 từ 05/6 đến 09/6/2023. Tổng hợp, gửi hồ sơ đánh giá năng lực và danh sách người lao động nộp hồ sơ (Phụ lục 11) về Trung tâm Lao động ngoài nước trong thời gian sớm nhất, đồng thời gửi bản mềm danh sách về vào hòm thư điện tử kiemtratienghan@gmail.com.

2.     Phòng Kế hoạch – Tài chính:

- Phối hợp với Trung tâm dịch vụ việc làm tổng hợp lệ phí đăng ký dự thi tiếng Hàn theo Chương trình EPS của người lao động.

- Chuyển kinh phí dự thi tiếng Hàn kèm theo danh sách những người lao động đăng ký dự thi đã nộp tiền cho Trung tâm Lao động ngoài nước.

- Thực hiện các thủ tục thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ với Trung tâm lao đọng ngoài nước.

3. Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Hưng Yên

- Bố trí phòng Hội trường và các phương tiện, máy móc, thiết bị, văn phòng phẩm liên quan phục vụ việc tiếp nhận đăng ký; Treo băng zôn thông báo địa điểm tiếp nhận đăng ký dự thi tiếng Hàn năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

- Bố trí nhân sự trông coi phương tiện khi người lao động đến đăng ký;

- Cử 08 cán bộ phối hợp với Phòng Lao động - Việc làm trong quá trình hướng dẫn người lao động đăng ký dự thi (theo quy trình tại mục 4) và nhập danh sách người lao động đăng ký dự thi vào máy tính theo mẫu (Phụ lục 7 và 9 kèm theo);

- Trước 17h30 mỗi ngày, thông báo số lượng người lao động đã đăng ký dự thi cho Phòng Lao động – Việc làm;

- Liên hệ mời Công an phường sở tại đến giám sát và đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống dịch Covid-19 trong thời gian tiếp nhận đăng ký;

- Niêm yết công khai tờ Thông báo tiếp nhận đăng ký dự thi tiếng Hàn theo Chương trình EPS cho người lao động và tờ Hướng dẫn cách thức kê khai vào đơn đăng ký dự thi tiếng Hàn (khổ A3) tại bảng thông tin trước cửa Hội trường.

- Dán công khai bản “Hướng dẫn xác định đối tượng và điều kiện đăng ký dự thi tiếng Hàn” (Hướng dẫn kèm theo) trên khổ giấy A3 tại các bàn tiếp nhận đăng ký.

- Trước 17h30 ngày 24/3/2023, chuyển danh sách người lao động đã đăng ký dự thi cho Phòng Lao động - Việc làm qua hòm thư điện tử: atmhoa@hungyen.gov.vn.

4. Quy trình tiếp nhận đăng ký

Bước 1: Đón tiếp và tư vấn, khuyến cáo người lao động tự đối chiếu về điều kiện đăng ký (01 người): cán bộ Trung tâm dịch vụ việc làm;

Bước 2: Căn cứ vào ngành người lao động lựa chọn đăng ký đi làm việc tại Hàn Quốc. Kiểm tra người lao động có thuộc các đối tượng đăng ký không (01 người): cán bộ Trung tâm dịch vụ việc làm;

Lưu ý: Từ chối tiếp nhận đăng ký đối với những người lao động không đáp ứng yêu cầu theo quy định.

Bước 3: Kiểm tra sắc giác của từng người lao động đăng ký dự thi tiếng Hàn cho ngành ngư nghiệp theo tài liệu kiểm tra sắc giác của HRD Korea (01 người): 01 cán bộ Trung tâm dịch vụ việc làm.

Bước 4: Thu tiền lệ phí dự thi theo hướng dẫn của Trung tâm Lao động ngoài nước (số tiền Việt Nam tương đương với 24 USD/người) (01 người): 01 cán bộ Trung tâm dịch vụ việc làm; Kết thúc đợt đăng ký phối hợp với Phòng Kế hoạch – Tài chính bàn giao lệ phí và danh sách thu tiền.

Bước 5: Phát đơn đăng ký dự thi và Bản kê khai thông tin (01 người): 01 cán bộ Trung tâm dịch vụ việc làm;

Lưu ý: Đơn đăng ký được phát tăng dần theo thứ tự số báo danh, không được phát gián đoạn số báo danh. Bảo quản đơn chặt chẽ, tránh lãng phí; chỉ phát lại đơn đăng ký cho người lao động trong trường hợp đơn bị lỗi hư hỏng nặng (bị rách, viết vẽ vào dấu () trên đơn). Lưu lại các đơn bị huỷ để nhập theo Phụ lục 6 và báo lại cho Phòng Lao động - Việc làm.

Bước 6: Hướng dẫn người lao động kê khai Đơn đăng ký và Bản kê khai thông tin theo hướng dẫn tại Phụ lục 5, Công văn số 150/TTLĐNN-TCLĐ ngày 08/3/2023 của Trung tâm Lao động ngoài nước (01 người): 01 cán bộ Trung tâm dịch vụ việc làm;

Bước 7: Thu đơn đăng ký và Bản kê khai thông tin. Phát thẻ dự thi cho người lao động (02 người): 01 cán bộ Phòng Lao động - Việc làm, 01 cán bộ Trung tâm dịch vụ việc làm;

Lưu ý: Xếp đơn đăng ký và Bản kê khai thông tin theo từng ngành, theo thứ tự tăng dần của số báo danh và chia thành từng tập theo dải 100 số. Mỗi tập đơn được cho vào trong một phong bì (phong bì không dán kín để Trung tâm Lao động ngoài nước có thể kiểm tra lại đơn trước khi chuyển cho phía Hàn Quốc).

- Cắt hoặc xé phần thẻ dự thi khỏi tờ đơn đăng ký và đóng dấu giáp lai vào ảnh trên thẻ dự thi, dấu được đóng vào phía dưới bên trái của ảnh.

- Đưa thẻ dự thi và nhắc người lao động giữ gìn cẩn thận, mang theo thẻ dự thi khi đi thi.

Bước 8: Lưu đơn đăng ký dự thi và nhập danh sách vào máy theo mẫu tại Phụ lục 7 và danh sách Đơn dự thi không sử dụng (Phụ lục 9), Công văn số 150/TTLĐNN-TCLĐ ngày 08/3/2023 của Trung tâm Lao động ngoài nước (01 người): cán bộ Trung tâm dịch vụ việc làm;

Lưu ý: Xếp đơn đăng ký và Bản kê khai thông tin theo từng ngành, theo thứ tự tăng dần của số báo danh và chia thành từng tập theo dải 100 số. Mỗi tập đơn được cho vào trong một phong bì (phong bì không dán kín để Phòng Lao động - Việc làm kiểm tra trước khi chuyển đơn lên Trung tâm Lao động ngoài nước), ngoài phong bì ghi đầy đủ thông tin theo mẫu (Phụ lục 8 kèm theo).

Bước 9: Giám sát, giải đáp và tư vấn cho người lao động: Lãnh đạo Phòng Lao động - Việc làm.

IV. Kinh phí thực hiện

Kinh phí triển khai kế hoạch được lấy từ nguồn kinh phí hỗ trợ tổ chức tiếp nhận đăng ký của Trung tâm Lao động ngoài nước theo chương trình EPS.

Trên đây là Kế hoạch triển khai tiếp nhận đăng ký dự thi tiếng Hàn theo Chương trình EPS cho người lao động năm 2023. Căn cứ kế hoạch trên, các phòng nghiệp vụ, Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Hưng Yên triển khai và thực hiện, đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các nội dung trên. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc, khó khăn phản ánh trực tiếp với Giám đốc Sở để thống nhất và triển khai kịp thời./.