Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hưng Yên trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hưng Yên, có địa chỉ tại: Số 303 Đường Nguyễn Văn Linh-Phường An Tảo-Thành Phố Hưng Yên- Tỉnh Hưng Yên.

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hưng Yên bao gồm các phòng ban như sau:

1. Phòng Hành chính – Tổng hợp

Tham mưu giúp Giám đốc Trung tâm về công tác cán bộ, tổng hợp báo cáo các hoạt động của Trung tâm, công tác hành chính quản trị và thực hiện quản lý tài chính của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

1.1. Bộ phận Hành chính – Tổng hợp:

- Giúp Giám đốc Trung tâm quản lý, theo dõi công tác tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc của Trung tâm; tham mưu công tác tuyển dụng, sử dụng viên chức, lao động hợp đồng; công tác bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ, thăng hạng và chuyển loại viên chức; xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo kế cận thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện công tác tổng hợp, thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao của Trung tâm với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan theo quy định. Tham mưu xây dựng kế hoạch hoạt động của Trung tâm và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đã được phê duyệt trong phạm vi quản lý.

- Xâu dựng và triển khai thực hiện chương trình cải cách hành chính theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính của tỉnh. Tham mưu xây dựng và đôn đốc thực hiện quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế dân chủ ở cơ quan và các nội quy, quy chế, quy định khác. Đề xuất các giải pháp nhặm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng, tiêu cực tại cơ quan.

- Tổ chức các hoạt động nội vụ, thường trực bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội; công tác phòng cháy chữa cháy, phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn. Thường trực đón tiếp, hướng dẫn các đoàn công tác, các cơ quan, đơn vị, các đối tượng đến liên hệ làm việc.

- Quản lý hồ sơ cán bộ, viên chức; thực hiện chế độ đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức và người lao động của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện việc mua sắm, cấp phát, tài sản, vật tư, thiết bị và phương tiện làm việc; quản lý chặt chẽ tài sản của Trung tâm theo quy định; hướng dẫn sử dụng có hiệu quả trang thiết bị, phương tiện làm việc. Bảo dưỡng, theo dõi, sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của Trung tâm.

- Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, quản lý dấu theo đúng chế độ bảo mật và chế độ quản lý công văn, giấy tờ; rà soát, kiểm soát các văn bản đi, đến, chịu trách nhiệm trước Giám đốc về nội dung các văn bản do Trung tâm phát hành.

- Tham mưu thực hiện các chương trình, dự án về việc làm; nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý và chuyên môn, nghiệp vụ. Phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về lao động, việc làm.

1.2. Bộ phận kế toán:

- Tham mưu giúp Giám đốc Trung tâm về lĩnh vực tài chính – kế toán; xây dựng và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch tài chính của Trung tâm.

- Quản lý thống nhất các nguồn kinh phí của Trung tâm; giám sát các nguồn tài sản, công cụ, dụng cụ, vật tư hàng hóa được mua theo quy định; kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng các nguồn kinh phí đúng nguyên tắc; đúng mục đích, có hiệu quả, thể hiện đầy đủ trên hệ thống chứng từ, sổ sách kế toán theo quy định, đảm bảo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Thực hiện, chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội, chính sách đãi ngộ đối với cán bộ, viên chức Trung tâm. Phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ xây dựng kế hoạch mua sắm tài sản, vật tư, thiết bị và phương tiện làm việc theo quy định.

- Tham mưu thực hiện các thủ tục, trình tự đầu tư mua sắm, ký hết, thanh lý hợp đồng... theo quy định. Thanh quyết toán đầy đủ, đúng kỳ các nguồn tài chính; lập báo cáo tài chính, tổng hợp tình hình hoạt động thu, chi tài chính theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền. Tổ chức công khai tài chính đúng quy định.

2. Phòng Tư vấn – Giới thiệu việc làm

Tham mưu giúp Giám đốc Trung tâm tư vấn về việc làm, học nghề và các chính sách liên quan đến quan hệ lao động, Bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh; thực hiện giới thiệu việc làm cho người lao động trong và ngoài nước, cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động. Thực hiện các nhiệm vụ:

- Xây dựng kế hoạch hàng năm về tư vấn việc làm, học nghề, chính sách có liên quan đến quan hệ lao động theo quy định; tổ chức thực hiện nghiệp vụ, phân tích tình hình, đề xuất các giải pháp và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, lưu trữ dữ liệu đầy đủ.

Phối hợp Phòng Hành chính – Tổng hợp về tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật liên quan đến hoạt động của phòng; xây dựng kế hoạch mua sắm vật tư, thiết bị, phương tiện làm việc; kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức, người lao động đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ trong phạm vi chuyên môn của phòng.

2.1. Bộ phận tư vấn:

- Tư vấn học nghề cho người lao động về lựa chọn nghề, trình độ đào tạo, nơi học nghề phù hợp với khả năng và nguyện vọng.

- Tư vấn việc làm cho người lao động về lựa chọn công việc phù hợp với khả năng và nguyện vọng; về tự tạo việc làm, tìm việc làm trong và ngoài nước.

- Tư vấn cho người sử dụng lao động về tuyển dụng lao động; về quản trị và phát triển nguồn nhân lực; về sử dụng lao động và phát triển việc làm.

- Tư vấn về chính sách, pháp luật cho người lao động, người sử dụng lao động

2.2. Bộ phận giới thiệu việc làm:

- Giới thiệu cho người lao động cần tìm việc làm với người sử dụng lao động cần tuyển lao động.

- Cung ứng lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động

- Tuyển lao động thông qua thi tuyển để lựa chọn những người đủ điều kiện, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng lao động.

- Giới thiệu, cung ứng lao động cho đơn vị, doanh nghiệp được cấp phép đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

3. Phòng Thông tin thị trường lao động

Tham mưu giúp Giám đốc Trung tâm thực hiện công tác thu thập, phân tích, xử lý, khai thác và cung ứng thông tin thị trường lao động trong và ngoài tỉnh. Thực hiện các nhiệm vụ:

- Thu thập, khai thác, phân tích, đánh giá và cung ứng thông tin về nhu cầu việc làm, lao động, tiền lương, tiền công, nhu cầu tuyển lao động trong và ngoài tỉnh; xây dựng mạng lưới cung cấp thông tin cho hệ thống thông tin thị trường lao động.

- Duy trì và phát triển các ứng dụng công nghệ thông tin; quản lý, vận hành, cập nhật thông tin thị trường lao động trên Website: vlhungyen.vieclamvietnam.gov.vn của Trung tâm và đăng tải trên Công thông tin điện tử của Sở, Cổng thông tin điện tử quốc gia về việc làm. Hỗ trợ các phòng chuyên môn, nghiệp vụ về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác và khai thác, sử dụng số liệu đã được xử lý và đánh giá.

- Phối hợp với Phòng Hành chính – Tổng hợp về tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật liên quan đến hoạt động của phòng; xây dựng kế hoạch mua sắm thiết bị, phương tiện làm việc; kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức, người lao động đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ trong phạm vị chuyên môn của phòng. Đề xuất, kiến  nghị và các giải pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

4. Phòng Dạy nghề

Tham mưu giúp Giám đốc Trung tâm thực hiện công tác dạy nghề. Thực hiện các nhiệm vụ:

- Xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo nghề hàng năm của đơn vị; tổ chức thực hiện nghiệp vụ, phân tích tình hình, đề xuất các giải pháp và thực hiện chế độ thông tin, bao cáo theo quy định.

- Khai thác và thực hiện công tác tuyển sinh đào tạo; tư vấn, hướng dẫn đăng ký và tiếp nhận hồ sơ học nghề; Tổ chức dạy nghề, quản lý học viên, tổng hợp và bao cáo Giám đốc Trung tâm công nhận kết quả tốt nghiệp. Thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động dạy nghề theo quy định.

- Quản lý hồ sơ học nghề, phôi chứng chỉ nghề, theo dõi việc cấp chứng chỉ nghề cho học viên sau khi tốt nghiệp. Thực hiện việc lưu trữ hồ sơ, sổ sách đầy đủ.

- Phối hợp với Phòng Hành chính -  Tổng hợp về tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật liên quan đến hoạt động của phòng; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức, người lao động đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ trong phạm vi chuyên môn của  phòng.

5. Phòng Bảo hiểm thất nghiệp

Tham mưu giúp Giám đốc Trung tâm thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động trên địa bàn tỉnh theo quy định cảu pháp luật. Thực hiện các nhiệm vụ:

- Tiếp nhận hồ sơ đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp, kiểm tra thủ tục và tham mưu giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp đúng quy định. Tổng hợp và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, lưu trữ hồ sơ, dữ liệu lao động thất nghiệp, lao động được hưởng chế độ, lao động chuyển đến, chuyển đi theo quy định.

- Thực hiện việc tuyên truyền chính sách, pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp, phối hợp thực hiện các biện pháp hỗ trợ việc làm, học nghề đối với người lao động bị thất nghiệp.

- Phối hợp với Phòng Hành chính – Tổng hợp về tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật liên quan đến hoạt động của phòng; xây dựng kế hoạch mua sắm thiết bị, phương tiện làm việc; kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức, người lao động đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ trong phạm vi chuyên môn của phòng. Đề xuất, kiến nghị và các giải pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ.