I. Mục đích, Yêu cầu.

1. Mục đích

- Nhằm tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách và quy định pháp luật lao động của Nhà nước đến với học viên đang điều trị  nghiện ma túy tại Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Hưng Yên.

- Cung cấp thông tin tuyển dụng, tuyển sinh của các doanh nghiệp, cơ sở đào tạo nghề giúp học viên định hướng việc làm, học nghề, sau điều trị để ổn định,  nhanh chóng tiếp cận thông tin học nghề, việc làm, tái hòa nhập cộng đồng và sớm có việc làm phù hợp, ổn định cuộc sống, ngăn chặn, giảm thiểu việc tái nghiện của các học viên.

2. Yêu cầu

- Các hoạt động trong phiên giao dịch phải đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương hình thức; thực hiện đúng theo các quy định hiện hành;

- Nội dung hoạt động  phải đảm bảo tính chuyên nghiệp, được sắp xếp, tổ chức khoa học, thuận tiện nhất cho các đơn vị, cá nhân tham dự;

- Đảm bảo công tác an ninh, trật tự, an toàn; thực hiện đúng, đủ các quy định về phòng, chống bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.

II. Nội dung

- Tổ chức phổ biến thông tin về việc làm, học nghề cho các học viên tham dự chương trình;

- Tư vấn giới thiệu chủ trương, quy định pháp luật lao động của Nhà nước đối với học viên đang được điều trị ma túy để dễ dàng tái hòa nhập cộng đồng.

-Các doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp được quảng bá, giới thiệu về môi trường làm việc, học tập , ngành đào tạo, cơ hội tìm việc làm của đơn vị mình tới học viên  và người lao động.

III. Quy mô.

- Số lượng đơn vị tham dự: Dự kiến từ 03-05 DN và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

-  Số người tham dự: Dự kiến từ 200-300 các học viên đang được điều trị ma túy trực tiếp tham gia .

IV. Đối tượng tham gia: Học viên đang điều trị  tại Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Hưng Yên.

V. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: Dự kiến  từ 8 giờ 00 phút  ngày 23/5/2024( Thứ năm)

- Địa điểm: Cơ sở Điều trị nghiện  ma túy tỉnh Hưng Yên

           Địa chỉ: Xuân Trúc- Ân Thi- Hưng Yên

          VI. Tổ chức thực hiện

          1. Đối với Trung tâm Dịch vụ việc làm

            -Mời các DN, cơ sở đào tạo nghề trực tiếp tham gia tại buổi tư vấn-định hướng nghề nghiệp, việc làm cho học viên đang điều trị nghiện ma túy tại cơ sở.

- Tổ chức Tư vấn cung cấp thông tin về thị trường lao động, nghề nghiệp, việc làm, các chính sách của Nhà nước về học nghề và Tạo việc làm;

- Tư vấn định hướng nghề nghiệp việc làm khi tái hòa nhập cộng đồng.

-Kết nối giữa các DN với học viên đang điều trị nghiện ma túy tại cơ sở.

- Chủ trì về nội dung, chương trình, quy mô tổ chức.

- Phối hợp xây dựng  về nội dung, chương trình, thành phần tham dự, kịch bản tổ chức.

 - Chủ trì thực hiện công tác khánh tiết, như (trang trí sân khấu, băng zôn, tờ rơi tuyên truyền, phiếu đăng ký dự tuyển, bố trí sắp xếp vị trí  cho  các doanh nghiệp).

 - Chịu trách nhiệm xây dựng dự toán, bố trí kinh phí, thanh quyết toán kinh phí theo quy định.

+ Thành phần cán bộ  tham gia; (có danh sách kèm theo)

2.  Đối với Cơ sở Điều trị  nghiện ma túy tỉnh Hưng Yên

- Tổ chức tuyên truyền và mời giúp  thân nhân, gia đình học viên tại cơ sở  tham dự chương trình tư vấn, định hướng nghề nghiệp, việc làm.

- Bố trí lực lượng cán bộ trông coi,  quản lý học viên  và đảm bảo an ninh trật tự  trong suốt quá trình diễn ra chương trình.

-Hỗ trợ, bố trí sân khấu, hội trường, bàn ghế, âm ly, loa đài, ánh sáng, quạt mát trong quá trình diễn ra chương trình.

3. Hình thức tổ chức

- In và niêm yết 05 thông tin tuyển dụng của các doanh nghiệp trên khổ A0 tại khuôn viên Cơ sở Điều trị  nghiện ma túy tỉnh Hưng  Yên;

- Phát tờ rơi về thông tin học nghề, chế độ chính sách liên quan đến quan hệ lao động.

- In phông chương trình, Băng zôn tuyên truyền chương trình tư vấn, giới thiệu việc làm cho các học viên điều trị  nghiện ma túy tỉnh Hưng Yên.

-Thuê trang trí, xây dựng các gian hàng cho các DN

- Trong quá trình tổ chức hội nghị  phải đảm bảo yêu cầu trang nhã, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí. Đảm bảo chất lượng buổi tư vấn đạt hiệu quả cao.

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hưng Yên kính đề nghị Cơ sở điều trị  nghiện ma túy tỉnh Hưng Yên  phối hợp để Trung tâm tổ chức thành công phiên giao dịch việc làm lưu động  theo chuyên đề trong tháng 5/2024.    

 

 

Nơi nhận:

- CSĐT nghiện ma túy tỉnh HY (Phối hợp);

- GĐ(CĐ)

- Phòng chuyên môn TT (thực hiện);

- Lưu: VT; TV,GTVL .

KT GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

Đã ký

 

Nguyễn Đức Hoàng