STT

Nội dung

 

1

Số người nộp hồ sơ hưởng TCTN (người)

667

Trong đó :Số người ở địa phương khác nộp H/S đề nghị hưởng TCTN (người)

19

2

Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng BHTN (người)

0

3

Số người có quyết định hưởng BHTN hàng tháng (người)

Tổng

573

Nam

<= 24 tuổi

59

25-40 tuổi

169

>40 tuổi

93

Nữ

< =24 tuổi

48

25-40 tuổi

138

>40 tuổi

66

4

Số người bị huỷ quyết định hưởng TCTN (người)

3

5

Số người chuyển nơi hưởng TCTN(Người)

Chuyển đi

0

Chuyển đến

0

6

Số người tạm dừng TCTN (Người)

7

7

Số người tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp ( Người)

3

08

Số người chấm dứt hưởng TCTN (người)

Tổng

713

Trong đó : Hết thời gian hưởng

646

Trong đó : Có việc làm

65

Trong đó :Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục

2

Trong đó : Bị xử phạt vi phạm hành chính về BHTN

0

Khác

0

9

Số người được tư vấn GTVL (người)

2.865

Trong đó: Số người được giới thiệu việc làm (người)

65

10

Số người có QĐ hỗ trợ học nghề (Người)

Tổng

0

Trong đó : Số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề

0

Số người đang hưởng TCTN ở địa phương khác được hỗ trợ học nghề

0

11

Số người huỷ quyết định hỗ trợ học nghề (Người)

0

12

Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề theo Quyết định (Triệu đồng)

Tổng

11.376.281.537

Tổng số tiền chi trợ cấp

11.376.281.537

3-6 tháng

Số QĐ

321

Số tiền chi TCTN

5.379.281.682

7-12 tháng

Số QĐ

252

Số tiền chi TCTN

5.996.999.855

Số tiền chi hỗ trợ học nghề

0

Số tiền chi đối với người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề

0

Số tiền chi đối với người không thuộc diện đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề

0

13

Mức hưởng TCTN bình quân (Triệu đồng)

3.46

14

Số người lao động có mức hưởng TCTN tối đa ( Người )

0

15

Số tháng hưởng TCTN bình quân( Tháng)

4.93