Xin mời xem trong file đính kèm. mau-so-04b-qd-thu-hoi-kp-dao-tao-boi-duong.doc